Algemene voorwaarden

Definities

 1. Service-Shop.nl is gevestigd op Koperslager 8A, 3861SJ Nijkerk, geregistreerd onder KvK nr. 30215107.
 2. Klant: degene met wie Service-Shop.nl een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Service-Shop.nl en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
  Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
  overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Service-Shop.nl.
 6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijkzijn
  overeengekomen.
 7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
  klant of van derden uitdrukkelijk uit.
  Aanbiedingen en offertes
 8. Aanbiedingen en offertes van Service-Shop.nl zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk
  anders vermeld.
 9. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het
  aanbod of de offerte staat vermeld.
 10. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod
  of de offerte.
 11. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
  schriftelijk zijn overeenkomen.
  Aanvaarding
 12. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Service-Shop.nl zich
  het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te
  trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 13. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Service-Shop.nl slechts, nadat de klant
  deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
  Prijzen
 14. Alle prijzen die Service-Shop.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief
  eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten,
  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 15. Alle prijzen op die Service-Shop.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn
  website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Service-Shop.nl te allen tijde
  wijzigen.
 16. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Service-Shop.nl vastgesteld op
  grond van de werkelijk bestede uren of tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
 17. Er zitten kosten verbonden aan het onderzoek doen naar het probleem van het de te repareren toestel, dit bevat een vast bedrag van €25,- exclusief BTW, tenzij hier anders vermeld of overeengekomen.
 18. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven of prijzen van Service-Shop.nl, geldend voor de periode of producten/diensten waarin hij de werkzaamheden verricht,
  tenzij een afwijkend uurtarief of prijs is overeengekomen.
 19. Indien partijen voor een dienstverlening door Service-Shop.nl een totaalbedrag zijn
  overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,
  waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 20. Service-Shop.nl is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 21. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Service-Shop.nl de klant
  tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 22. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
  opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 23. Service-Shop.nl heeft het recht de prijzen te alle tijden aan te passen.
 24. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Service-Shop.nl prijsaanpassingen meedelen aan de
  klant.
 25. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Service-Shop.nl op te zeggen
  indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
  Gevolgen niet tijdig betalen
 26. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Service-Shop.nl gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant
  in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 27. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
  schadevergoeding verschuldigd aan Service-Shop.nl.
 28. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
  incassokosten.
 29. Indien na 14 dagen dat de klant geïnformeerd is dat het product gereed is, en de klant gedurende deze
  periode heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is Service-Shop.nl
  gerechtigd het product te verkopen en/of vernietigen op een milieuvriendelijke wijze en het
  verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant
  doorberekend.
 30. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Service-Shop.nl zijn verplichtingen opschorten
  totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 31. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
  de vorderingen van Service-Shop.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 32. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Service-Shop.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Service-Shop.nl te betalen.
  Opschortingsrecht
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit
  deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
  Verrekening
  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Service-Shop.nl te verrekenen met een vordering op Service-Shop.nl.
  Levering
 33. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 34. Levering vindt plaats bij Service-Shop.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 35. Levering van online bestelde producten of diensten vindt plaats op het door de klant aangegeven
  adres.
 36. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Service-Shop.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
  voldaan.
 37. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
  levering niet aan Service-Shop.nl kan tegenwerpen.
  Levertijd
 38. De door Service-Shop.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij
  overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 39. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Service-Shop.nl door Service-Shop.nl schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 40. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
  het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Service-Shop.nl niet binnen 14 dagen
  na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben
  afgesproken.
  Feitelijke levering
  De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten of diensten tijdig kan plaatsvinden.
  Transportkosten
  Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
  afgesproken.
  Verpakking en verzending
 41. Indien de verpakking van een geleverd product (of toestel dat gerepareerd is door Service-Shop.nl) geopend of beschadigd is, dan dient de klant het pakket of niet aan te nemen of hiervan
  door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Service-Shop.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 42. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
  beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Service-Shop.nl, bij gebreke waarvan Service-Shop.nl niet aansprakelijk kan worden
  gehouden voor eventuele schade.
  Verzekering
 43. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen
  onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  o zaken van Service-Shop.nl die bij de klant aanwezig zijn
  o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 44. De klant geeft op eerste verzoek van Service-Shop.nl de polis van deze verzekeringen ter
  inzage.
  Reparaties
 45. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven die
  online zijn ingestuurd of zijn meegestuurd met in uw pakket. De reparateur onderzoekt enkel de
  functionaliteit(en) waarvoor het te vervangen onderdeel verantwoordelijk is.
 46. Bij onderzoek zit extra kosten verbonden.
 47. Hoewel Service-Shop.nl zich inspant alle reparaties zo goed mogelijk uit te voeren, draagt
  hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
  Garantie
 48. Voor elk door Service-Shop.nl uitgevoerde reparatie zit drie maanden technische garantie,
  voor geleverde producten zit 12 maanden technische garantie, dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld
  val/of stootschade, waterschade, zelf veroorzaakte schade enzovoort.
 49. De garantie voor de klant van het door Service-Shop.nl geleverd product(en) en/of
  dienst(en) vervalt nadat een derde partij of de andere partij deze demonteert of monteert.
 50. Garantie geldt alleen voor hetgeen wat staat in de overeenkomst tussen de partij en Service-Shop.nl.
 51. De garantie geldt alleen door het door Service-Shop.nl geleverd product(en) en/of
  dienst(en).
 52. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
  voor Service-Shop.nl enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
  Uitvoering van de overeenkomst
 53. Service-Shop.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
  de eisen van goed vakmanschap uit.
 54. Service-Shop.nl heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te
  laten verrichten door derden.
 55. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
  betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 56. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Service-Shop.nl tijdig kan beginnen aan
  de uitvoering van de overeenkomst.
 57. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Service-Shop.nl tijdig kan beginnen aan de
  uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
  Informatieverstrekking door de klant
 58. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Service-Shop.nl.
 59. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
  informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 60. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Service-Shop.nl de betreffende
  bescheiden.
 61. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Service-Shop.nl redelijkerwijs
  verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
  overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
  Duur van de overeenkomst
 62. De overeenkomst tussen Service-Shop.nl en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde
  tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 63. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
  stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
  overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de
  overeenkomst van rechtswege.
 64. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Service-Shop.nl schriftelijk in gebreke stellen.
  Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd
 65. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
  inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 66. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  Vrijwaring
  De klant vrijwaart Service-Shop.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden
  met de door Service-Shop.nl geleverde producten en/of diensten.
  Klachten
 67. De klant dient een door Service-Shop.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig
  mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 68. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Service-Shop.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 69. Consumenten dienen Service-Shop.nl uiterlijk binnen 5 werkdagen na constatering van de
  tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 70. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
  zodat Service-Shop.nl in staat is hierop adequaat te reageren.
 71. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 72. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Service-Shop.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan
  zijn overeengekomen.
 73. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Service-Shop.nl, deelt de klant
  dit zo spoedig mogelijk mee aan Service-Shop.nl en zullen partijen proberen om tot een
  informele oplossing te komen.
 74. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht
  indienen bij Webshop keurmerk.
  Ingebrekestelling
 75. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Service-Shop.nl.
 76. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Service-Shop.nl ook
  daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
  Als Service-Shop.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen
  hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst
  aan Service-Shop.nl verschuldigd zijn.
  Aansprakelijkheid Service-Shop.nl
 77. Service-Shop.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en
  voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 78. Indien Service-Shop.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
  voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 79. Service-Shop.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 80. Indien Service-Shop.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
  dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van
  (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 81. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
  slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
  Vervaltermijn
  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Service-Shop.nl vervalt in elk geval 12
  maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
  Recht op ontbinding
 82. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Service-Shop.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 83. Is de nakoming van de verplichtingen door Service-Shop.nl niet blijvend of tijdelijk
  onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Service-Shop.nl in verzuim is.
 84. Service-Shop.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant
  zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Service-Shop.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
  vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
  Overmacht
 85. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
  van Service-Shop.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet
  aan Service-Shop.nl kan worden toegerekend in een van de wil van Service-Shop.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Service-Shop.nl kan worden verlangd.
 86. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
  van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
  computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
  vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 87. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Service-Shop.nl 1 of meer
  verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
  totdat Service-Shop.nl er weer aan kan voldoen.
 88. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 89. Service-Shop.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd,
  ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
  Verlies van data
  Service-Shop.nl is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals
  vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van
  data. De reparateur wijst hierop op de website en in de algemene voorwaarden. De klant wordt
  gevraagd een back-up van zijn/haar gegevens te maken voordat hij het product aan de reparateur
  opstuurt of op locatie afgeeft. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.
  Wijziging algemene voorwaarden
 90. Service-Shop.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 91. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 92. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Service-Shop.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant
  bespreken.
 93. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
  overeenkomst op te zeggen.
  Overgang van rechten
 94. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
  overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Service-Shop.nl.
 95. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,
  tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 96. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 97. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
  dichtst in de buurt komt van wat Service-Shop.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 98. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 99. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Service-Shop.nl is gevestigd / praktijk
  houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
  partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  Opgesteld op 12 juni 2021.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Je winkelwagen is leeg.

Verder winkelen
Webwinkel Keurmerk

Gratis screenprotector & hoesje bij iedere iPhone! (t.w.v. €29,95)